Dziś na racławickich polach stoi już tylko jedna armata, która przypomina o bohaterstwie m.in. Tadeusza Kościuszki, Bartosza Głowackiego i racławickich kosynierów. By zobaczyć to miejsce wystarczy odwiedzić północną Małopolskę.

 

   Racławice są niewielką miejscowością leżącą w powiecie miechowskim. A swą nazwę – prawdopodobnie – wzięły od nazwiska właściciela dóbr lub rycerza Racława. W Kronikach Jana Długosza Racławice po raz pierwszy pojawiają się w XV wieku. Okazuje się, że wówczas chłopi spod Racławic przywozili pod Sandomierz – do obozu króla Polski Władysława Jagiełły – wołowinę i dziczyznę soloną w beczkach. A to wszystko dla grupowanego tam, przed bitwą pod Grunwaldem, wojska. Co ciekawe, z sąsiedniej wsi Wrocimowice pochodził rycerz Marcin, chorąży Chorągwi Królewskiej w bitwie pod Grunwaldem.

 

 

Kopiec Kościuszki. Został usypany, przez społeczeństwo polskie w latach 1926-1934, na Górze Zamczysko. Pomysł utworzenia kopca narodził się podczas wielkiej manifestacji niepodległościowej w 100. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, która odbyła się 15 października 1917 r. z udziałem ok. 100 tys. obywateli.

Kościuszko Mound. It was built by the Polish society during the years 1926-1934 on the Zamczysko Hill. The idea of creating the mound was born during the great independence demonstration on the 100th anniversary of Tadeusz Kościuszko’s death, which took place on 15 October 1917 and saw the participation of approx. 100 thousand people.

Kościuszko-Hügel. Er wurde von der polnischen Gesellschaft in den Jahren 1926-1934 auf dem Berg Zamczysko aufgeschüttet. Die Idee der Erschaffung des Hügels entstand während der großen Unabhängigkeitsmanifestation zum 100. Todestag von Tadeusz Kościuszko, die am 15. Oktober 1917 mit der Teilnahme von ca. 100 Tsd. Bürgern stattfand.

 

Ale Racławice najbardziej zasłynęły z rozegranej tu 4 kwietnia 1794 roku bitwy kiedy to czterotysięczna armia polska, pod dowództwem generała Tadeusza Kościuszki, stoczyła z trzytysięczną armią rosyjską zwycięską bitwę. Do legendy przeszła „racławicka kosa”.

 

   

 

Mogiły kosynierów poległych w bitwie z 4 kwietnia 1794 roku we wsi Dziemięrzyce i Janowiczki

Graves of the scythemen killed in the battle on 4 April 1794 in the villages Dziemięrzyce and Janowiczki

Gräber der in der Schlacht am 4. April 1794 gefallenen Sensenträgern aus den Dörfern Dziemięrzyce und Janowiczki.

 

 

Mogiły poległych w bitwie z 4 kwietnia 1794 roku we wsi Janowiczki.

Graves of the scythemen killed in the battle on 4 April 1794 in the Village Janowiczki.

Gruber der in der Schlacht am 4. April 1794 gefallenen Sensenträgern aus den Dörfern Janowiczki.

 

 

Obelisk upamiętniający fakt ucałowania, przez papieża Jana Pawła II, ziemi pobranej z pól bitewnych Racławic. Ciekawostką jest, że w 1983 roku Ojcu Świętemu zostały wręczone w Watykanie symboliczne „racławickie kosy”.

An obelisk commemorating the kissing of the earth collected from the battlefield of Racławice by Pope John Paul II. It is noteworthy than the Pope was given symbolic “Racławice scythes” in 1983 in Vatican.

Obelisk der an die Tatsache erinnert, dass Papst Johannes Paul II. die aus den Schlachtfeldern von Racławice entnommene Erde geküsst hat. Interessant ist, dass dem Heiligen Vater 1983 im Vatikan eine symbolische „Sense von Racławice“ übergeben wurde.

 

To z nią Bartosz Głowacki i okoliczni chłopi szli do boju odnosząc zwycięstwo.

 

W myśl znanej pieśni:
„Bartoszu, Bartoszu,
Oj nie traćwa nadziei,
Bóg pobłogosławi,
Ojczyznę nam zbawi.
Tam w górę, tam w górę,
Poglądaj do Boga,
Większa miłość Jego,
Niźli przemoc wroga”.

 

   O tym chłopskim bohaterze przypomina pomnik na racławickich błoniach, a o dowódcy – Kopiec Kościuszki. Na Górze Zamczysko można zobaczyć lipy posadzone w 100 rocznicę bitwy, które symbolizują pięciu generałów z pola walki: Tadeusza Kościuszkę, Jana Śląskiego, Józefa Zajączka, Antoniego Madalińskiego, Józefa Wodzickiego. Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 14 kwietnia 2004 roku teren bitwy racławickiej został uznany za pomnik historii.

 

 

Pomnik Bartosza Głowackiego, chłopskiego bohatera racławickiej bitwy, który podczas ataku kosynierów czapką ugasił lont rosyjskiej armaty. Autorem pomnika jest prof. Marian Konieczny, a inicjatorem i realizatorem budowy pomnika było Racławickie Towarzystwo Kulturalne.

A monument  to Bartosz Głowacki, a peasant hero of the battle of Racławice, who put down  the fuse of a Russian cannon with his hat during the brave assault of  the scythemen. The monument was designed by Prof. Marian Konieczny while the Racławice Cultural Society (Racławickie Towarzystwo Kulturalne)  provided the concept and organised works.

Denkmal von Bartosz Głowacki, dem Bauernheld der Schlacht von Racławice, der während des bravourösen  Angriffs der Sensenträger mit seiner Kappe den Lauf einer russischen Kanone löschte. Autor des Denkmals ist Prof. Marian Konieczny, während  der Initiator und Ausführer des Bauwerks der Kulturverein Racławice ist.

 

I choć „Panoramę Racławicką” można oglądać we Wrocławiu, to niedaleko Racławic – w Niezwojowicach – koniecznie trzeba zobaczyć makietę bitwy racławickiej i ubrać strój kosyniera. Tak, by poczuć klimat czasów gdy chłopi ubrani w sukmany kosami bronili Ojczyzny.

A w pierwszą niedzielę po św. Wojciechu warto przyjechać na racławickie błonia, by obejrzeć zmagania gospodarzy z całej Polski walczących o tytuł „Chłopa Roku”.

Serdecznie zapraszamy do Racławic – stolicy polskiego chłopa.

 

Racławickie Towarzystwo Kulturalne zostało powołane w 1980 roku. Prowadząc działalność skupiło się na promocji regionu.

 

Na swoim koncie ma m.in.:

  • doprowadzenie do wybudowania, w Racławicach, pomnika Wojciecha Bartosza Głowackiego, chłopskiego bohatera Insurekcji Kościuszkowskiej. Został on wzniesiony dla uczczenia 200 rocznicy bitwy pod Racławicami
  • dostarczenie eksponatów do sztucznego terenu malowidła Panoramy Racławickiej we Wrocławiu.
    Ponadto członkowie Towarzystwa brali udział w pracach Komitetu Odbudowy Panoramy Racławickiej.
  • przekazanie w 2002 roku ziemi z pól bitewnych Racławic na lotnisko w Krakowie, gdzie 16 sierpnia Jan Paweł II ucałował ją po wylądowaniu na polskiej ziemi.

 

Pomnik Papieża Jana Pawła II. Można go zobaczyć na placu przed kościołem w Racławicach. Jego autorem jest Jan Funek

A  monument to Pope John Paul II designed by Jan Funek. You can see it at the square in front of the church in Racławice.

Denkmal von Papst Johannes Paul II. Man sieht es auf dem Platz vor der Kirche in Racławice. Sein Autor ist Jan Funek.

 

Racławickie Towarzystwo Kulturalne jest organizatorem wielu konkursów i imprez patriotycznych, organizowanych m.in. w rocznicę przysięgi, bitwy i śmierci Tadeusza Kościuszki.

Jego prezesem jest Eugeniusz Skoczeń.

Towarzystwo współpracuje z organizacjami kościuszkowskimi w Polsce oraz z Muzeum Kościuszki w Solothurn (Szwajcaria) i Muzeum Kościuszki na Mereczowszczyźnie (Białoruś).

 

 

Willa Pułkownika Walerego Sławka, Premiera Polski w latach 1930, 1931, 1935. Płk Sławek był Honorowym Obywatelem Racławic, bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego. Willa została ufundowana w 1935 roku przez ówczesnych posłów i senatorów Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.

The villa of Colonel Walery Sławek, the Prime Minister of Poland in the years 1930, 1931,1935. Col. Sławek was an Honorary Citizen of Racławice. He cooperated closely with Józef Piłsudski. The villa was founded in 1935 by the parliament members from the Non-Partisan Bloc of Cooperation with the Government.

Villa des Oberst Walery Sławek, Premierminister Polens in den Jahren 1930, 1931, 1935. Oberst Sławek war Ehrenbürger von Racławice und enger Mitarbeiter von Józef Piłsudski. Die Villa wurde 1935 von den damaligen Abgeordneten und Senatoren des Parteilosen Blocks der Zusammenarbeit mit der Regierung gestiftet.

 

 

 

Zabytkowy dworek w Janowiczkach. Obiekt pochodzi z XIX wieku. Jego ostatnim właścicielem był Bronisław Pryffer, który podczas II wojny światowej był więziony w obozie jenieckim w Niemczech. Obecnie stanowi własność komunalną gminy. Budynek wymaga remontu

A historic manor house in Janowiczki from the 19th century. Its last owner was Bronisław Pryffer, kept in a POW camp in Germany during the Second World War. Currently it is owned by the local government. The building is in need of repair.

Historisches Anwesen in Janowiczki. Das Objekt stammt aus dem 19. Jh. Sein letzter Besitzer war Bronisław Pryffer, der während des Zweiten Weltkriegs im Kriegsgefangenenlager in Deutschland inhaftiert war. Heute stellt es das kommunale Eigentum der Gemeinde dar. Das Gebäude bedarf einer Renovierung.